Algemene voorwaarden

Laatst geupdate: mei 2023

Inhoud

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Aanbod
 5. Wijzigingen & aanvullingen
 6. Gegevens & informatie
 7. Uitvoering van de overeenkomst 
 8. Betaling
 9. Geheimhouding
 10. Marketing
 11. Voorbehoud van eigendom & rechten
 12. Risico
 13. Rechten van intellectuele eigendom
 14. Medewerking door opdrachtgever
 15. Leveringstermijnen
 16. Beëindiging
 17. Digitale producten & online aanbod
 18. Klachten
 19. Aansprakelijkheid & vrijwaring
 20. Overmacht
 21. Toepasselijk recht & geschillen
 22. Wijzigingen & vindplaats van de voorwaarden

artikel 1 / definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die leidend zijn voor elke overeenkomst tussen WYLD WAVE Studio en de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn/haar/hun herroepingsrecht.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Offerte: een omschrijving van de opdracht en begroting van bijbehorende kosten.
 6. Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever voor de afname van bepaalde werkzaamheden tegen betaling.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met WYLD WAVE Studio door een opdracht te verstrekken of een product of dienst af te nemen. 
 8. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen WYLD WAVE Studio en de klant wordt gesloten, waarbij een opdracht bepaald is, in de vorm van een door beide partijen ondertekend contract of offerte.
 9. Partijen: de partijen betrokken bij het aangaan van een overeenkomst, specifiek de klant en WYLD WAVE Studio.
 10. Website: de officiële WYLD WAVE Studio website, gevonden op wyldwavestudio.nl.
 11. Werkzaamheden: de activiteiten uitgevoerd door WYLD WAVE Studio zoals omschreven in de overeenkomst. 
 

artikel 2 / identiteit van ondernemer

WYLD WAVE Studio is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78178703 en gevestigd aan Brugbeemden 23, 5706 NH Helmond, welke een postadres doch geen bezoekadres is. 

Website: https://wyldwavestudio.nl
E-mailadres: anne@wyldwavestudio.nl
Telefoon: 06 13223238
KvK-nummer: 78178703
Btw-identificatienummer: NL003296247B39

artikel 3 / Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WYLD WAVE Studio en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WYLD WAVE en de klant, tenzij anders vermeld. 

2. Alvorens een overeenkomst wordt gesloten tussen WYLD WAVE Studio en de klant, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de klant beschikbaar gesteld op een zodanige wijze dat deze door de klant eenvoudig kan worden ingezien en opgeslagen. Dit kan gebeuren door het elektronisch opsturen van de algemene voorwaarden, dan wel het verwijzen naar de manier en plek waarop de klant deze eenvoudig zelf kan vinden. 

4. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien en op te slaan op wyldwavestudio.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek kosteloos elektronisch toegezonden. 

5. WYLD WAVE Studio behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn geldig en van toepassing vanaf het moment dat zij beschikbaar zijn op de website en bij de aankoop, waarbij zij vanaf dat moment de oude algemene voorwaarden vervangen. In elk geval geldt dat bestaande overeenkomsten op afstand tussen WYLD WAVE en de klant gereguleerd worden door de versie van de algemene voorwaarden geldig op het moment van het succesvol plaatsen van een bestelling. 

6. In elk geval geldt dat bestaande overeenkomsten op afstand tussen WYLD WAVE Studio en de opdrachtgever gereguleerd worden door de versie van de algemene voorwaarden geldig op het moment van het succesvol plaatsen van een bestelling of bevestigen van de opdracht.

artikel 4 / aanbod

1. De producten en diensten van WYLD WAVE Studio worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven, met als doel om de opdrachtgever de kans te geven een goed oordeel te maken alvorens tot aankoop over te gaan.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, wat zowel mondeling als schriftelijk kan gebeuren.

3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, inclusief maar niet uitsluitend via social media en website uitingen, binden WYLD WAVE Studio niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. Een offerte van WYLD WAVE Studio is vrijblijvend, bindt niet en is slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

6. Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door WYLD WAVE Studio aanvaard door schriftelijke bevestiging van de opdracht (via ondertekende offerte, contract of website aankoop) of doordat WYLD WAVE Studio met (de voorbereidingen van) de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt, indien gewenst door de opdrachtgever.

7. De levertijden van producten en diensten kunnen slechts bij benadering worden gegeven. De in de offertes van WYLD WAVE Studio genoemde levertijden zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de WYLD WAVE Studio geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

8. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

artikel 5 / wijzigingen & aanvullingen

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor WYLD WAVE Studio slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2. Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan wel worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht met de hoofdsom.

3. WYLD WAVE Studio behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

4. Opdrachtgever is aan WYLD WAVE Studio een honorarium alsmede additionele vergoeding van gemaakte (reis)kosten verschuldigd overeenkomstig de bij WYLD WAVE Studio gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

5. Noodzakelijk gemaakte (reis)kosten worden in rekening gebracht door separate vermelding op bestaande facturen of via separate factuur. Bij vervoer met de auto wordt €0,19 per kilometer in rekening gebracht; bij openbaar of ander vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten ex. btw in rekening gebracht.

 

artikel 6 / gegevens & informatie

1. WYLD WAVE Studio is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door WYLD WAVE Studio verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door WYLD WAVE Studio gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is gehouden WYLD WAVE Studio onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan WYLD WAVE Studio verstrekte gegevens en informatie.

artikel 7 / uitvoering van de overeenkomst

WYLD WAVE Studio bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. WYLD WAVE Studio heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder (voorafgaande dan wel achteraf gaande) kennisgeving aan opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

2. WYLD WAVE Studio zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; WYLD WAVE Studio kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3. Communicatie en afspraken vinden in principe telefonisch of met behulp van digitale middelen plaats (bijvoorbeeld via Zoom), tenzij de verwachting van een offline meeting nadrukkelijk is verlangd en schriftelijk is bevestigd door WYLD WAVE Studio.

artikel 8 / betaling

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van de door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat WYLD WAVE Studio gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Alle facturen zullen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door opdrachtgever betaald worden, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na aanmaning daartoe nalatig blijft vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast de alsdan verschuldigde hoofdsom tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in recht vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte voorshands wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

4. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen dienst (betalings)verplichtingen terstond opeisbaar zijn. Dit geldt ook als opdrachtgever een natuurlijke persoon is en komt te overlijden. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever terstond opeisbaar zijn ingeval WYLD WAVE Studio omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal (kunnen) (blijven) voldoen.

5. Indien opdrachtgever in verzuim is zijn, onverminderd de overige rechten van WYLD WAVE Studio, alle vorderingen van WYLD WAVE Studio op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

6. Betalingen van opdrachtgever strekken steeds ter afdoening en betaling eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ongeacht of opdrachtgever een andere volgorde heeft aangewezen.

7. WYLD WAVE Studio behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van WYLD WAVE Studio aanleiding geeft – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen.

artikel 9 / geheimhouding

1. WYLD WAVE Studio en diens gecontracteerde teamleden zijn verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gevoelige gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, naar redelijke inschatting. Deze verplichting geldt niet voor zover op WYLD WAVE Studio een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of opdrachtgever WYLD WAVE Studio van geheimhoudingsverplichting heeft ontheven.

2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van WYLD WAVE Studio is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van WYLD WAVE Studio openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende adviezen van WYLD WAVE Studio, op opdrachtgever een wettelijke plicht openbaarmaking rust.

artikel 10 / marketing

1. WYLD WAVE Studio en diens gecontracteerde teamleden zijn gerechtigd om in algemene zin, naar eigen redelijke inschatting niet-gevoelige informatie te delen over de werkzaamheden die verricht worden in naam van marketing- of portfoliouitingen.

2. WYLD WAVE Studio zal, voor eerste aanvang, Opdrachtgever toestemming vragen (mondeling of schriftelijk) voor het publiceren van niet-gevoelige informatie.

3. WYLD WAVE Studio kan de opdrachtgever vragen om een review te schrijven voor afgenomen dienst(en) of product(en). Bij akkoord is opdrachtgever gerechtigd deze online te plaatsen als marketinguiting, inclusief maar niet uitsluitend op social media en haar website.

4. Indien Opdrachtgever wenst dat deze review niet langer zichtbaar is, kan Opdrachtgever hiervoor schriftelijk contact opnemen met WYLD WAVE Studio.

artikel 11 / voorbehoud van eigendom & rechten

1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van WYLD WAVE Studio, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 8 waaronder begrepen rente en kosten van invorderingen, volledig aan WYLD WAVE Studio zijn voldaan.

2. Rechten worden aan opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

artikel 12 / risico

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerk van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

artikel 13 / rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WYLD WAVE Studio, diens gecontracteerde teamleden of dienst licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of ander materiaal is uitgesloten. En aan opdrachtgever toegekomen recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

2. Indien in afwijking van artikel 11 WYLD WAVE Studio bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten en intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmatuurtalen en dergelijke zonder enige beperkingen voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van WYLD WAVE Studio aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

artikel 14 / medewerking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal WYLD WAVE Studio steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2. Opdrachtgever draagt het risico van het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen van de door WYLD WAVE Studio te verlenen diensten alsook voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan WYLD WAVE Studio ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door WYLD WAVE Studio voorgeschreven specificaties.

4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van WYLD WAVE Studio staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft WYLD WAVE Studio in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5. Ingeval medewerkers van WYLD WAVE Studio op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatie faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal WYLD WAVE Studio vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van WYLD WAVE Studio daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

artikel 15 / leveringstermijnen

1. De door WYLD WAVE Studio opgegeven dan wel overeengekomen (af)(op)leverdatum is informatief, geldt bij benadering en derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven (af)(op)leverdatum dient WYLD WAVE Studio alvorens jegens opdrachtgever in verzuim te zijn, middels aangetekend schrijven door deze in gebreke te zijn gesteld.

2. Zolang WYLD WAVE Studio jegens opdrachtgever niet in verzuim is, is zij niet gehouden tot vergoeding van de bij opdrachtgever ontstane schade, welke voor deze eventueel voortvloeit uit het overschrijden van de opgegeven leverdatum.

3. Het is WYLD WAVE Studio toegestaan de overeengekomen prestatie in gedeelten te leveren, mits aan deze deelleveringen aan zelfstandige waarde kan worden toegekend. In geval de overeengekomen prestatie in gedeelten wordt geleverd, is WYLD WAVE Studio bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

artikel 16 / beëindiging

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. WYLD WAVE Studio kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WYLD WAVE Studio zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij WYLD WAVE Studio ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WYLD WAVE Studio voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

artikel 17 / Digitale producten & online aanbod

1. De vermelde prijzen van de digitale producten zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld 

2. Betaling van de aangeboden digitale producten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via e-mail geleverd, tenzij een andere betaalmethode, leveringstermijn of leveringsmethode expliciet vermeld staat of schriftelijk afgesproken is. 

3. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. 

4. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van WYLD WAVE Studio. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht. 

5. Op digitale producten van WYLD WAVE Studio geldt geen recht van retour. Annuleren van een uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. 

artikel 18 / klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WYLD WAVE Studio.

2. Indien naar het oordeel van WYLD WAVE Studio een klacht gegrond is, zal WYLD WAVE Studio de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal WYLD WAVE Studio slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

artikel 19 / aansprakelijkheid & vrijwaring

1. WYLD WAVE Studio is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst – die nimmer een resultaatsverplichting inhoudt – voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mocht worden vertrouwd. WYLD WAVE Studio is evenwel niet aansprakelijk voor:

a. Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtgever verbonden organisatie;

b. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens (daaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van gegevens door opdrachtgever aan WYLD WAVE Studio) of informatie door of namens opdrachtgever aan WYLD WAVE Studio;

c. schade en/of enig nadeel, welke voor opdrachtgever ontstaat doordat hetzij opdrachtgever hetzij WYLD WAVE Studio de overeenkomst ontbindt of de last tot het vervullen van de overeenkomst opzegt;

d. bij opdrachtgever of derden ontstane schade in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere indirecte of gevolgschade.

2. WYLD WAVE Studio heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken, terwijl opdrachtgever te plicht heeft geleden schade zoveel mogelijk te beperken, op straffe waarvan opdrachtgever geen enkel recht tot schadevergoeding kan doen gelden.

3. De totale aansprakelijkheid van WYLD WAVE Studio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl btw) bedongen voor 1 jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. De redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van WYLD WAVE Studio aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.

b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

4. Daarbuiten rust op WYLD WAVE Studio geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

5. De aansprakelijkheid van WYLD WAVE Studio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever WYLD WAVE Studio onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WYLD WAVE Studio ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WYLD WAVE Studio in staat is adequaat te reageren

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade terstond na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WYLD WAVE Studio meldt. De bewijslast met betrekking tot enig beweerdelijke aansprakelijkheid van WYLD WAVE Studio rust op opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

artikel 20 / overmacht

1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van WYLD WAVE Studio.

2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

artikel 21 / toepasselijk recht & geschillen

1. De overeenkomsten tussen WYLD WAVE Studio en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten, derhalve zal nimmer vreemd recht van toepassing zijn en zal nimmer rechtsmacht toekomen aan een buitenlandse rechter.

2. De geschillen welke tussen WYLD WAVE Studio en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door WYLD WAVE Studio met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

artikel 22 / wijzigingen & vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden staan genoteerd op wyldwavestudio.nl/algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de online versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.